Wolbórka stowarzyszenie wędkarskie w Czarnocinie ogłoszenia galeria trofea dyżury regulamin kontakt statut
 

Statut

 
 

STATUT STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO "Wolbórka"
w Czarnocinie
Gmina Czarnocin, pow. piotrkowski, woj. łódzkie
Zasady ogólne


1. Nazwa: Stowarzyszenie Wędkarskie "Wolbórka"

w Czarnocinie, pow. piotrkowski, woj. łódzkie,

siedziba: Czarnocin, ul. Tuszyńska 28.


2. Stowarzyszenie Wędkarskie jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem. W chwili organizowania Stowarzyszenie liczy 20 członków założycieli i posiada w użytkowaniu akwen zbiornik wodny nad rzeką Wolbórką, stanowiący własność Gminy Czarnocin. Zbiornik przekazany zostanie Stowarzyszeniu w najem zgodnie z umową.


3. Cel działalności :

    Wędkowanie,

    Rekreacja sportowo wypoczynkowa.


4. Okres trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.


Członkowie

5. Członkami Stowarzyszenia Wędkarskiego mogą być osoby pełnoletnie z terenu gminy i nie tylko, które ukończyły 18 lat, członkiem może być osoba poniżej 18 roku życia za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzice, opiekunowie) bez względu na swe przekonania polityczne, wyznawaną religię czy też płeć.


6. Stowarzyszenie Wędkarskie musi liczyć co najmniej 15 członków.


7. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna skoro zadeklaruje poparcie materialne dla Stowarzyszenia. Członek wspierający może być zwolniony ze świadczeń członkowskich.

 

8. Członkiem honorowym jest osoba fizyczna, członek honorowy jest zwolniony ze świadczeń członkowskich.


9. Na członków opiniuje Walne Zebranie przy ich obecności po zasięgnięciu pozytywnej opinii Zarządu. Członków honorowych wspierających przyjmuje Zarząd co wymaga aprobaty przez Walne Zebranie.


10. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Stowarzyszenia Wędkarskiego składa na piśmie deklarację z danymi:

    Imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania

    Deklaruje uiszczenie wpisowego i składek rocznych ustalonych przez Zarząd

    Oświadcza o zapoznaniu się ze Statutem i Regulaminem Stowarzyszenia

    Zobowiązuje się do przestrzegania Statutu i Regulaminu

    Równocześnie ze złożeniem deklaracji o przyjęciu wpłaca wpisowe ustalone przez Zarząd Stowarzyszenia. Wpisowe i składka członkowska roczna płatna z góry do 30 kwietnia w 2001 roku. Składka członkowska na 2002 rok i lata następne winna być uiszczona do 30 listopada roku poprzedzającego i nie podlega zwrotowi.


11. Przyjęcie członka do Stowarzyszenia Wędkarskiego stwierdza swymi podpisami 2 członków Zarządu podając do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu które przyjmuje go w poczet Stowarzyszenia, ponadto istnieje obowiązek posiadania na deklaracji kandydata nowoprzyjętego dwóch członków wprowadzających, którzy gwarantują za rzetelność nowo przyjętego.


12. 11 dotyczy to również członków założycieli, którzy podpisują deklarację przystąpienia.


13. Członkowie Stowarzyszenia Wędkarskiego mają prawo :

    Być obecnym na Walnych Zgromadzeniach i uczestniczyć w nich z głosem wyborczym

    Kierować postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia Wędkarskiego, a także żądać odpowiedzi

    Być wybieranym do władz Stowarzyszenia Wędkarskiego

    Być z ramienia Stowarzyszenia kandydatem do władz samorządu lokalnego

    Pełnić tylko jedną funkcję społeczną z wyboru w Stowarzyszeniu Wędkarskim

    Korzystać z akwenów Stowarzyszenia Wędkarskiego przy połowach sportowych na dwie wędki

    Do zwrotu kosztów podróży w związku z pełnioną funkcją społeczną

    Korzystać z urządzeń towarzyszących połowom.

 

14. Członkowie Stowarzyszenia Wędkarskiego są zobowiązani do :

    Wpłacenie rocznej ustalonej przez Zarząd składki członkowskiej nie później niż do 30 kwietnia każdego roku

    Uczestniczenie we Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Wędkarskiego

    Dbać o mienie Stowarzyszenia Wędkarskiego

    Sumiennie wykonywać zadania powierzone przez władze Stowarzyszenia

    Kierować się zasadą koleżeństwa i wzajemnego poszanowania

    Przestrzegać postanowień Statutu i Regulaminu

    Odbycie przeszkolenia celem uzyskania karty wędkarskiej lub posiadania karty wędkarskiej.


15. Członek może wystąpić ze Stowarzyszenia :

    Złożyć rezygnację bez podania przyczyny.

 

16. Członek może być wykluczony ze Stowarzyszenia na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia w przypadku :

    Nie wypełniania obowiązków członkowskich wynikających ze Statutu

    Umyślnego działania na szkodę Stowarzyszenia Wędkarskiego

    Nie płacenia składki rocznej.


17. Od uchwał Zarządu w sprawach o wykluczenie z członkostwa przysługuje członkom w postępowaniu wewnętrznym odwołanie do Komisji Rewizyjnej a w trybie następnym do Walnego Zebrania.


18. Każde odwołanie winno być wniesione na piśmie w terminie 14 dni od daty powiadomienia członka o Uchwale.


19. Złożone odwołanie organ odwoławczy rozpatruje nie później niż w terminie 3 m-cy. Walne Zebranie Przedstawicieli rozpatruje odwołanie na swym najbliższym posiedzeniu.


20. Wniesienie odwołania nie powoduje zawieszenia uchwały.


21. Po wyczerpaniu postępowania wewnątrz Stowarzyszenia, członek ma prawo dochodzić swych roszczeń na drodze postępowania sądowego w terminie 6 tygodni od daty powiadomienia o uchwale.


22.  Władzami Stowarzyszenia Wędkarskiego są:

    Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

    Zarząd

    Komisja Rewizyjna.


23. A.

    Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest najwyższymorganem władzy w Stowarzyszeniu

    W Walnym Zgromadzeniu mają prawo i obowiązek uczestniczyć wszyscy członkowie

    W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć niezbędni fachowcy, goście zaproszeni wyłącznie z głosem doradczym.


24. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy :

    rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

    opiniowanie i wykluczanie członków

    wybieranie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

    uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia

    udzielanie absolutorium członkom Zarządu

    podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia mienia Stowarzyszenia

    uchwalenie statutu i jego zmian

    wybieranie kandydatów do władz samorządowych

    opiniowanie, nagradzanie, karanie

    przy głosowaniu uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw.


25. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku do 30 czerwca

i ma on charakter sprawozdawczy co rok, sprawozdawczo wyborczy co 4 lata

i nadzwyczajny na życzenie członków.

 

26. Zarząd winien zwołać Walne Zgromadzenie na życzenie pisemne 1/3 członków Stowarzyszenia lub na żądanie z uzasadnieniem Komisji Rewizyjnej.


27. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem przyczyn i uzasadnienia.


28. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zwołuje Zarząd w terminie 6 tygodni od dnia wniesienia żądania.


29. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd informuje członków przez wywieszenie ogłoszeń na 14 dni przed terminem zebrania. Jednocześnie Zarząd zobowiązany jest umożliwić członkom zapoznanie się ze sprawozdaniem i uchwałami z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

 

30. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia otwiera prezes Zarządu, a prowadzi osoba wybrana przez członków, to samo dotyczy sekretarza Zgromadzenia.

 

31. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia może podejmować uchwały przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej ilości członków lub w drugim terminie bez względu na liczbę członków.

 

32. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu mogą zapadać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.


33. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów. Głosowanie nad uchwałami może być tajne o ile powyżej 50% uczestników Walnego Zgromadzenia sobie tego życzy.


34. Każdy członek biorący osobiście udział w Walnym Zgromadzeniu ma jeden głos.


35. Uchwały Walnego Zgromadzenia wchodzą w życie z chwilą podjęcia i obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia tak obecnych jak i nieobecnych.


36. Każde Walne Zgromadzenie jest protokołowane. Oryginał protokołu jest przechowywany przez Zarząd. Protokół podpisuje przewodniczący zebrania i sekretarz zebrania. Te same podpisy składane są pod podjętymi uchwałami.


37. Uchwały Walnego Zgromadzenia są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.


38. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych do właściwości innych organów Stowarzyszenia tj.

    bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia

    opracowywanie planów i realizacja Uchwał Walnego Zgromadzenia

    reprezentowanie Stowarzyszenia w sądach, urzędach, wobec osób trzecich, partii politycznych, związków i prasy

    opracowywanie regulaminu, wysokości składek członkowskich i wpisowego

    przyjmowanie wniosków, członków i prowadzenie ewidencji członków oraz

w uzasadnionych wypadkach wymierzanie kar począwszy od upomnienia aż do wykluczenia z listy członków

    zabezpieczenia majątku Stowarzyszenia

    zwoływanie Walnych Zgromadzeń, przedkładanie sprawozdań i projektów uchwał

    prowadzenie rejestru członków

    prowadzenie rachunkowości zgodne z obowiązującymi przepisami

    prowadzenie spraw biurowych, korespondencji, ubezpieczenia.


39. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, tj. prezesa, z-cy prezesa, skarbnika, pozostali to członkowie. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.


40. Członkiem Zarządu może być tylko członek Stowarzyszenia.


41. Wyboru Prezesa dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym zaś pozostałych członków Zarządu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Głosowanie jawne może być zastąpione głosowaniem tajnym.

Uzupełnienie składu Zarządu w czasie trwania kadencji następuje poprzez powołanie z grona osób, które kandydowały w wyborach do Zarządu i uzyskały największą ilość głosów lecz nie weszły w jego skład.


42. Posiedzenia Zarządu odbywają się minimum raz na kwartał, wymagają protokołowania i są przechowywane przez Zarząd.


43. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, w razie choroby osoba wskazana przez Prezesa. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów.


44. Każdy członek Zarządu może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego praw członkowskich.


45. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj Członkowie Zarządu. W imieniu Stowarzyszenia Zarząd składa oświadczenie na piśmie pod pieczątką o treści :

"Stowarzyszenie Wędkarskie" Wolbórka

w Czarnocinie, gm. Czarnocin, pow. Piotrków Tryb.


46. Zarząd zobowiązany jest zapoznać członków ze Statutem i bieżącym Regulaminem.


47. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Nie wskazane jest pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowadztwa czy małżeństwa.


48. C.Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia. Składa się z trzech osób w tym przewodniczącego wybieranych na okres 4 lat przez Walne Zgromadzenie z spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym.


49. Zakres działania Komisji Rewizyjnej :

    składanie pisemnych sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu

    występowanie do Walnego Zgromadzenia o absolutorium dla członków Zarządu

    występowanie z wnioskami pokontrolnymi do zarządu i Walnego Zgromadzenia

    badanie okresowych sprawozdań wpływów i wydatków finansowych

    rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu

    stawianie i opiniowanie spraw spornych na Walnym Zgromadzeniu

    członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą brać udziału w głosowaniu na tematy ich dotyczących

    członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.


50.  Gospodarka i sprawy finansowe


Za prowadzenie spraw finansowych odpowiedzialny jest Zarząd. Prowadzenie gospodarki finansowej kontrolowane będzie przez Komisją Rewizyjna Stowarzyszenia.

Majątek Stowarzyszenia tworzą:

    Opłaty i składki członkowskie

    Darowizny.

    Środki finansowe Stowarzyszenia winny być złożone na koncie bankowym.

 

51.    Postanowienia dodatkowe

Członek Stowarzyszenia Wędkarskiego może być członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, które określi sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku po zlikwidowanym Stowarzyszeniu.

 

52.    Postanowienia końcowe


W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowane przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

 

Zarząd Stowarzyszenia :


Badziak Mirosław ...z-ca prezesa........................


Górecki Paweł ...skarbnik.............................


Kwiatkowski Krzysztof ...członek zarządu..................


Mazur Henryk ...członek zarządu...................


Szklarek Ireneusz ...prezes...................................


Czarnocin, dnia 17 kwietnia 2008 roku

 
 

Znajdź nas Tuszyńska 11/10, Czarnocin 97-318

 
 
DANE


Stowarzyszenie wędkarskie "Wolbórka" w Czarnocinie
Tuszyńska 11/10
Czarnocin 97-318CZYNNE W GODZINACH


Czynne poniedziałek - piątek
W godzinach 800 - 21 00
 
RODO I REGULAMINPolityka prywatności Polityka prywatności
Wykonanie ActivePage.pl